Ambulancia arrow Obrázkový atlas ORL ochorení arrow Ochorenia NOSA a PRÍNOSOVÝCH DUTÍN arrow Vybo?enie nosovej priehradky /Deviácia septa/
Vybo?enie nosovej priehradky /Deviácia septa/

 Skratky v obrázkoch:
 S - Septum /nosová priehradka/
 V - výbežok, vybo?enie nosovej priehradky
 SM - spodná nosová muš?a 

 Obrázky nachádzajúce sa nižšie, sú fotografované endoskopom zavedeným
 spredu do nosa.
 Tmavá ?as? medzi septum, nosovou priehradkou /S/ a spodnou nosovou
 muš?ou /SM/ je spodný nosový priechod, tadia? naj?astejšie prechádza
 dýchaný vzduch. Ak je tento priechod zmenšený, uzatvorený dochádza
 k zhoršenému  dýchaniu cez nos.
 Znázornení sú viacerí pacienti - vi? ?ísla. Takmer všetky nálezy sú fotené z
 pravého aj ?avého nosového priechodu. U niektorých pacientov sú  nálezy
 pred a po operácii - korekcii /septoplastika/.


 
 PACIENT 1.                                          PACIENT 1.
 subluxáxia nosovej priehradky           stav po korekcii - septoplastika
 /nekopletná vyk?benie priehradky,            /na oboch stranách vo?ný priechod
 vi? šípku/                                              do nosa/
 

 
 PACIENT 1.                                          PACIENT 1.
 mierne vybo?enie priehradky vpravo  masívny výbežok na septe v?avo
 
/skratky vi? hore;                                    /prietok vzduchu je obmedzený/
 dolný nosový priechod je takmer vo?ný/


 
 PACIENT 1.                                          PACIENT 1.
 stav po korekcii - vpravo                      stav po korekcii - v?avo
 /pri porovnaní s obrázkom vyššie             /ve?ký výbežok je odstránený
 minimálna zmena/                                 sliznica priehradky je ešte mierne
                                                             opuchnutá;
                                                             SM bola zmenšená/


 
 PACIENT 2.                                          PACIENT 2.
 vchod do nosa - v?avo                         výbežok v prednej ?asti - v?avo
 /vo?ný vchod do nosa/                             /pacient dýcha ?avým nosovým
                                                             priechodom len minimálne, výbežok
                                                             ho takmer kompletne vyp??a/


 
 PACIENT 2.
 stav po korekcii - v?avo

 /nosový priechod je vo?ný/


 
 PACIENT 2.                                          PACIENT 2.
 výbežok na septe - vpravo                   vybo?enie septa - v?avo
 /výbežok vidite?ne zúžuje spodný             /vybo?enie prehriadky takmer
 nosový priechod;                                    úplne uzatvára priechod;
 spodná nosová muš?a je mierne               tento pacient má jednozna?né
 zvä?šená/                                              ?ažkosti pri dýchaní nosom/


 
 PACIENT 3.                                          PACIENT 3.
 subluxáxia nosovej priehradky           stav po korekcii
 /opä? je vidie? vyk?benie priehradky;         /rana je ešte ?ahko opuchnutá
 v porovnaní s pravým nosovým                napriek tomu je už ?avý
 vchodom prítomné zúženie až o              nosový vchod vo?ný/
 viac ako 50%/
   


 
 PACIENT 3.                                          PACIENT 3.
 výbežok na priehradke - vpravo          mierne vybo?enie - v?avo

 /sliznica spodnej nosovej muš?e              /prítomný je ?íry sekrtét;
 je zvä?šená - hyperplázia/                       vybo?enie priehradky je mierne/


 
 PACIENT 4.                                          PACIENT 4.
 vybo?enie septa - vpravo                     výbežok na priehradke - v?avo
 /zúžený spodný nosový                          /výbežok septa zasahujúci
 priechod;                                               skoro až k spodnej nosovej mušle/
 na sliznici priehradky je prítomný
 ?ahký defekt/


 
 PACIENT 4.                                          PACIENT 4.
 stav po korekcii - vpravo                     
stav po korekcii - v?avo
 /spodný nosový priechod je                     /výbežok je odstránený a 
 vo?ný - porovnaj s obrázkom                    dýchaný vzduch môže bez
 vyššie/                                                  problémov prúdi? nosom/


 
 PACIENT 5.                                          PACIENT 5.
 výbežok na priehradke
- vpravo          mierne vybo?enie septa - v?avo
 /ve?ký výbežok na nosovej                       /v porovnaní s pravou stranou
 priehradke;                                             je prítomné len mierne vybo?enie
 nosový priechod je takmer uzavretý/         septa;
                                                              spodná nosová muš?a je mierne
                                                              zvä?šená ako reakcia na zhoršený
                                                              prietok vdzuchu pravou stranou/


 
 PACIENT 5.                                          PACIENT 5.
 stav po korekcii - vpravo                     
stav po korekcii - v?avo
 /spodný nosový priechod je                     /tiež mierne rozšírenie nosového
 vo?ný - porovnaj s obrázkom vyššie/         priechodu;
                                                             treba si uvedomi?, že sliznica je ešte
                                                             dlhší ?as po operácii opuchnutá/


 
 PACIENT 6.                                          PACIENT 6.
 výbežok na priehradke - vpravo         
výbežok na priehradke - v?avo
 /nosová priehradka je dvojito                    /ve?ký výbežok, tvorí akúsi hranu;
 ohnutá, zvlnená, tým vytvára dva              táto hrana neustále utlá?a spodnú
 výbežky, z ktorých ten nižšie                  mušlu, ?ím dochádza k jej zmenšeniu/
 položený je vä?ší/                                


 
 PACIENT 7.                                          PACIENT 7.
 vybo?enie priehradky - vpravo           
výbežok na priehradke - v?avo
 /obrázok je neostrý, ale je vidie?              /výbežok tvoriaci ve?kú hranu,
 len malý vchod do nosovej dutiny;           ktorý utlá?a spodnú nosovú mušlu
 kvôli masívnemu vybo?eniu septa            a aj vchod do ostatných prínosových
 nie je vidie? nosovú mušlu/                      dutín;
                                                             tieto výbežky na priehradke, vznikajú
                                                             naj?astejšie po opakovaných úrazoch/


 
 PACIENT 8.                                          PACIENT 9.
 výbežok priehradky - vpravo               vybo?enie
priehradky - v?avo
 /výbežok tvoriaci t??, ktorý zasahuje        /vybo?enie - deviácia septa, ktorá
 až k bo?nej stene nosovej dutiny;            úplne uzatvára vchod do nosovej dutiny;
 tieto výbežky ?asto uzatvárajú vchod       pacient ?avým nosom prakticky
 do prínosových dutín, ?ím vznikajú           nemôže dýcha?/
 ?asté, opakované sa zápaly prínosových
 dutín - sinusitídy/


 
 kostný výbežok                                    kostný výbežok
 /výbežok kostnej ?asti priehradky            /ten istý výbežok ako v?avo,
 vybratý pri operácii;                                pre znázornenie jeho ve?kosti
 výbežok zužuje, niekedy až uzatvára       prirovnanie k strieka?ke/
 nosový priechod;
 po jeho vybratí sa priechod uvo?ní/


 
 prederavenie priehradky - vpravo
 /niekedy po korekcii nosovej priehradky
 vznikne ?asom prederavenie -
 perforácia /P/ na priehradke;
 vä?šinou však nespôsobuje žiadne
 ?ažkosti/

 

::: Synonymá

          »  krivá nosová priehradka
          »  vybo?enie nosovej priehradky
          »  deviatio septi nasi

::: Definícia

          Vrodená alebo získaná /napr. úraz, absces nosovej priehradky, polyp v nose/
          deformácia nosovej priehradky v chrupavkovej a/alebo kostnej ?asti.
          Naj?astejšie je prítomná deformácia chrupavky a kosti sú?asne.
          Toto vybo?enie môže tvori? hroty, hrany, výbežky v rôznej ?asti nosovej
          priehradky.
          Takmer vždy je prítomné zvä?šenie nosových mušlí /hypertrofia/.

::: Prí?iny vzniku

           »  úraz /trauma/ aj u detí, napr. pri páde na tvár, nos nastane vždy
               nalomenie, alebo vybo?enie /luxácia/, chrupavky, ?i kosti nosovej
               priehradky
           »  môže by? prípadne vrodená

::: Výskyt

           »  u všetkých vekových skupín
           »  asi 2/3 dospelých má vybo?enú nosovú priehradku /nie však vždy sú
               prítomné aj subjektívne ?ažkosti s dýchaním/

::: Prejavy

           »  jednostranné alebo obojstranné upchatie nosa
           »  chrápanie
           »  ?asto bolesti hlavy
           »  zhoršenie ?uchu /hyposmia/
           »  nosová re?, fufnavos? /Rhinophonia clausa/
           »  zhoršenie spánku a tým súvisiaca ?astá únava
           »  sekundárne vzniknuté ?ažkosti pre zhoršenú priechodnos? nosa,
               vi? komplikácie

::: Komplikácie

           »  akútny, chronický /náhle vzniknutý, alebo dlho trvajúci/ zápal
               prínosových dutín
           »  chronický zápal hltana, hrtana
           »  chronický zápal stredného ucha
           »  neustále dýchanie ústami
           »  obštruk?né spánkové apnoe /OSAS/

::: Diagnostika /vyšetrenia/

            »  ORL vyšetrenie – endoskopia nosa, nosohltanu /vyšetrenie pomocou
                optiky/, dôležité je vylú?i? proces v nosohltane, vi? diferenciálna 
                diagnostika
            »  CT nosa a prínosových dutín /komputerová tomografia/
            »  pri podozrení na nádory v prínosových dutinách je dôležité MRT 
                /magnetická rezonancia/
            »  rinomanometria /meranie prietoku vzduchu nosom/
            »  vyšetrenie ?uchu
            »  kožné alergické testy /vylú?enie, potvrdenie alergie/
 
::: Diferenciálna diagnostika /odlíšenie od iných ochorení/

            »  nosové polypy /adenoidy/, predovšetkým u detí
            »  polyp v nose alebo choanálny polyp /priechod z nosa do nosohltanu/
            »  zvä?šené nosové mušle /hyperplázia/
            »  nádor v nose, ?i na nosovej priehradke
            »  atrézia choán /nevyvinutie priechodu, otvoru medzi nosom v
                nosohltanom/ - zistí sa hne? u novorodenca, ak je obojstranná,
                novorodenec nedokáže dostato?ne dýcha? cez ústa je cyanotický
                /modrá pokožka/ pre nedostatok kyslíku, preto je potrebný rýchly
                chirurgický zákrok

::: Lie?ba


            Konzervatívna /neoperatívna/:
            »  ke? sú nosové mušle a sliznica opuchnuté pre alergiu, je potrebná
                lie?ba antihistaminikami – liekmi proti alergii

            Chirurgická /operatívna/:
            indikácie na operáciu:
            »  v zásade všetky vybo?enia nosovej priehradky
            »  trvalá alebo prerušovaná obštrukcia nosa
            »  opakujúce sa zápaly prínosových dutín
            »  no?né dýchanie ústami a chrápanie
            »  syndróm spánkového apnoe
            »  bolesti hlavy zaprí?inené zhoršeným dýchaním nosom
            »  zmena tvaru vonkajšieho nosa a sú?asne zhoršené dýchanie nosom
            »  opakované, ?ažšie krvácania z nosa
            »  ako opera?ný prístup ku klinovej dutine a pri neurochirurgických
                zákrokoch na hypofýze

            »  chirurgické vyrovnanie nosovej priehradky sa nazýva septoplastika,
                tá sa vykonáva takmer vždy spolu s redukciou spodnej nosovej mušle
                /konchotómia/
            »  ak sú prítomné polypy v nose uskuto?ní sa polypektómia
            »  operácia sa uskuto??uje naj?astejšie v celkovej narkóze a trvá
                cca. 30 – 60 minút, 2 až 3 dni zostanú v nose tamponády a ?alších
                7 – 10 dní špeciálne úzke fólie
            »  ako komplikácia operácie môže vzniknú? zakrvácanie /hematóm/
                nosovej priehradky, ktoré ke? sa infikuje baktériami vznikne absces
                a následne perforácia /prederavenie/ priehradky

::: Prognóza

            »  po dobre prevedenom zákroku, vybratí tamponád a fólii, dôjde takmer
                vždy k zlepšeniu prietoku vzduchu nosom a tým k zlepšeniu daných
                ?ažkostí
< Späť
Advertisement
Copyright 2005 - 2012 / ORL ambulancia - MUDr. Hromada Jozef. Všetky práva vyhradené.
Texty na stránke majú len informatívny charakter. Vždy sa poradte so svojím lekárom.